பசி..

இருக்கிறவன்,
இல்லாதவன்
என்று இல்லாமல்,
இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் இருக்கும்;....
பசி