அரசியல்வாதிகள் நேர்மையானவர்களே.

உண்மை கலந்திடாத தூய பொய்களை,
துணிந்து உரைத்திடும் அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்கள்;

வெற்றி பெறும் கட்சிகளை,

விரைந்து சென்று ஒட்டி கொள்ளும் அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்கள்;

படிக்க தெரியாவிட்டலும்,

படித்தவர்களையும் ஏமாற்றும் வண்ணம் பேசத் தெரிந்த அரசியல்வாதிகள்

நேர்மையானவர்களே!!!!..

நேர்மையில் நிமிர்ந்து நிற்கும் அவனை

வளைத்திட எவனால் முடியும்??அடியாட்களின் கோட்டை

ச_ _ மன்றம்!!!!

அதிகாரமும் அங்கிகாரமும் கொண்ட

அடியாட்களின் கோட்டை.......ஏன் அய்யா சிரிக்கின்றாய்??


ஏன் அய்யா சிரிக்கின்றாய்??


'உன் படம் பதித்த பணமின்றி இந்நாட்டில்,


ஒரு முடியும் மடங்காது' என்று ஏளனமா???